Another Prophet Predicts Madam Boss' Death

That's dark Mfundisi, real dark...

By  | Nov 22, 2020, 08:59 AM  | Madam Boss  | Drama

Post main image
There seems to be a dark cloud hanging over the social scene in Zimbabwe this year and it seems it just won't go away!

Read more: Zimbabweans Lambast Passion Java...


Prophecies have now started to be seen in a different light ever since self-proclaimed prophet Baba Tea made his prophecy on Genius "Ginimbi" Kadungure's death. Madzibaba Skyneg is the recent man of the cloth to say he has seen a prophetic vision relating to a prominent Zimbabwean.

The man of God took to Facebook to share a prophecy involving Tyra Chikocho who is popularly known as Madam Boss and her family. Madzibaba Skyneg is a white cloth prophet of the well known Mapostori and his message is chilling.  The Madzibaba said the celebrity needs very specific prayers before the 28th of December.

This message comes after another prophecy from a Pastor based in South Africa is making rounds on social media about a Zimbabwean entertainer that may die before 2020 ends. The man of God in his prophecy did not reveal the name of the person but he pointed out that the person is a female comedian and she will succumb to a skin disease. The pastor also pointed out that he had contacted the person who is the subject of the prophecy but they did not respond to him hence he was making it public.

Here is the full prophecy on Madamboss by Madzibaba Skyneg:

"Mangwanani akanaka varanda vashe, nemutsa. Svondo rapera iri ndakanzwa mumwe muporofita aiti arikoneswa nedenga paine 1 female celebrity or actress achapindana nenjodzi munguva irikutevera iyi. Ini ndikati kana chirichokwadi ndine nharo nazvo ndoda kubvunza iye mwari wacho kana ndakatumwa naye kuzobata basa rake hazvingaitike ndisingazive hazviite. Nhasi uno ndaratidzwa zvose sezvazviri asi ndanzi na ishe nokuda kokuzvitutumadza kwake murandakadzi uyu kunyangwe ukamunyeurira haambokupindure asi ndangoti ndikuzivisei vanhu mugare mazviziva kune vanomufarira vese munamatirewo Amai vanozviti Tyra or madam boss handidi mari yake, handidi pfuma yake sezvaachagona kufungidzira kuti ndozvandirikuda. Asi 28 December kana muine rwendo rwamuchaita seMhuri ndapota zvirinani tangai mabatwa musoro, because if you ask anyone who sees in the spirit, will see what I’m seeing right now. Ndatopedza shamwari dzake garai mamuudza musikana uyu kuti panenge pachipembera vamwe vachifarira gore idzva vamwe vachange vakasunga mazambia vakasuwa."
Madam Boss initially shared a screenshot of the prophecy on her Instagram tagging the likes of Passion Java, Lily Java and other pastors to pray for her. She reaffirmed her belief in God and stated that he wouldn't let her die.

The Instagram post has since been deleted by Madam Boss from her page. Afterwards, it is said Madam Boss fans threatened Madzibaba Skyneg who then issued an apology over his post and said he is going to hide the post and only make it public again on the 29th of Dec. He went on to say he has not clouted chasing and that he is not afraid of Madam Boss.

Image: Instagram
Read more